OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. A. L a nds kansliet. N:ris 218—219.

N:r 218. Vederbörande domhavande har hit anmält att avslutandet 4"Z til}gs‘¬
av årets lagtima höstting med Asele tingslag blivit utsatt att hållas å AVSIUtDiNG:
tingsstället i Åsele tosdagen den 29 decem'ber 1921 klockan 10 f. m.

N:r 219. Vederborande domhavande har hit anmält, att samman— Ang. tings—
träde för avslutande av årets lagtima höstting i Nysätra tingslag blivit avslutning.
utsatt att hållas å tingsstället vid Nysätra kyrka onsdagen den 14 de—
cember 1921 klockan 12 på dagen.

Umeå i Landskansliet den 25 november 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1921. TryckerifOren. Folket, u. p. a.