OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

f ar 1921.

Ser. A. L an ds k ansliet. N:t: 217.

Forfattningsenligt offentliggöres följande:

Kungorelse.
Ang. in—

Jamlikt 57 $ i Kungl. Förordningen angående inskrivning och skrivnings—
redovisning av värnpliktiga samt deras tjänstgöring m. m. den 25 ok— revisionens
tober 1918, varder inskrivningsrevisionen for Västerbottens inskrivnings— samman—
område samt Umeå och Skellefteå sjömanshus n:ris 243 och 244 häri— _ träde.
genom 'kallad till sammanträde å länsstyrelsens sessionssal härstädes
måndagen den 19 december 1921 klockan 12 på dagen.

Umeå den 24 november 1921.

AXEL SCHOTTE.

Inskrivningsrevisionens ordforande.
Umea i Landskansliet den 24 november 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

urmeå 1921. — Tryckerifören. Folket, u. p. a