OCR Output

Vasterbottens läns allmänna
Kungörelser

år 1921.

prse

Ser. A. L an dsk an sliet. N:r 216.
Upplases i Byske sockens kyrka.

Med anledning av Aby Älvdals Elektriska Forenings underdåniga
ansökan om tillstånd att framdraga elektriska högspänningsledningar
från befintlig högspänningsledning i Renholmen till Abyn och Tame
i Byske socken, varder i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga remiss i
arendet den 16 innevarande november, Byske kommun så ock ägare
och innehavare av de fastigheter, som komma att av ledningarna be—
röras eller äro belägna på mindre avstånd än tjugu meter från desam—
ma, härigenom förelagt att inom fjorton dagar efter det denna kungo—
relse blivit i ovannämnida sockens kyrka uppläst hit inkomma med un—
derdånigt yttrande över ansökningen vid äventyr, att underlåtenhet
därutinnan icke kommer att hindra ärendets avgörande på för handen
varande skal; och hållas handlingarna i ärendet med tillhörande rit—
ning under tiden tillgängliga här å Landskansliet.

Umeå i Landskansliet den 19 november 1921.

PA Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1921. Tryckerifören. Folket, u. p. a.

Ang. fram—
dragande av
elektrisk
ledning.