OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

år 1921.

omemnangegmennen

Ser. A. L an ds k an s li e t. N:r 215.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

Med anledning av Brattens elektriska förenings m. b. p. a. under— Ang. fram—
dåniga ansökan om tillstand att framdraga tvenne hogspinningsled— dragande ay

ningar från en kraftstation, belägen vid Brattforsen i Öre älv, till by—
arna Brattfors, Graned och Vägsele inom Lycksele socken, med rätt att
framdraga till anläggningen hörande lågspänningsledningar inom om—
råde för allmän väg, varder Lycksele kommun så ock ägare och inne—
havare av de fastigheter, som komma att av ledningarna beröras eller
äro belägna på mindre avsånd än tjugu meter från desamma härigenom
förelagt att inom fjorton dagar efter —det denna kungorelse blivit i o—
vannämnda sockens kyrka uppläst, hit inkomma med underdånigt ytt—
rande över ansökningen, vid äventyr att underlåtenhet därutinnan ic—
ke kommer att hindra ärendets avgörande på för handen varande skäl;
och hållas handlingarna i ärendet med tillhorande ritning under ti—
den tillgängliga här å Landskansliet.

Landsfiskalen i Lycksele södra distrikt anmodas befordra denna
kungörelse till uppläsande i Lycksele sockens kyrka samt därefter
skyndsamt hit insända uppläsningsbevis.

Umeå i Landskansliet den 17 november 1921.

På .Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. E. Emilén.

Umeå 1921. 'Tryckerifören. Folket, u. p. a.

elektrisk
ledning,