OCR Output

Vasterbottens lans a.IIméinna
Kungörelser |

år 1921.

Ser. A. L a n d.s*k a n s.l:i e t. N:r 214.

Upplases i Lycksele sockens kyrka.
Ang. fram—

Med anledning av Rusele Elektriska Kraftaktiebolags underdåniga dragande av
ansökan om tillstånd att framdraga en elektrisk _ högspänningsledning elektrisk
från en kraftstation vid Toskbäcken till Rusele i Lycksele socken med _ ledning.
ratt att framdraga till anläggningen hörande lågspänningsledningar in—
om område för allmän väg, vattentrafikleder och telefonledningar, fö—
relägges dels kommun så ock ägare och innehavare av de
fastigheter, som komma att av ledningarna beröras eller äro belägna på
mindre avstånd än tjugu meter från desamma, att inom fjorton dagar
efter det denna kungörelse blivit i ovannämnda sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med underdånigt yttrande över ansökningen i vad den av—
ser tillstånd till ledningarnas framdragande, dels ock ägare och in—
nehavare av de fastigheter, som av ledningarna beröras, att inom sam—
ma tid avgiva yttrande över ansökningen i vad den ayser expropria—
tionsrätt för ledningarnas framdragande, allt vid äventyr, att underlå—
tenhet därutinnan icke kommer att hindra ärendets avgörande på för
handen varande skäl; och hallas handlingarna i ärendet med tillhörande
ritning under tiden tillgängliga här å Landskansliet.

Det åligger landsfiskalen i Lycksele norra distrikt att om denna
kungorelses upplasande i Lycksele sockens kyrka från pastorsimbetet in—
fordra och skyndsamt hit insända uppläsningsbevis.

Umeå i Landskansliet den 17 november 1921.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. E. Emilén.

Umeå 1921. 'Tryckerifören. Folket, u. p.. å.