OCR Output

Vasterbottens lans allmänna
Kungorelser

Ser. A. L a n ds k a ns liet. N:r 213.

Ang. allmän
efterlysning

A L L M A NNELIGEN EFTERLYSES:
på begäran av chefen for Kungl. Norrlands Dragonregemente:
Värnpliktige 397 '*/»» Västerlund, Ernst Herbert, fodd den 21 au—

gusti 1901 och kyrkobokford i Stensele norra 1, Volgsjöfors, vilken utan
anmält laga förfall uteblivit från tjänstgöringen i en foljd vid re—
gemente med installelse den 10 september 1921.

Krono. och stadsbetjinte anmodas att i anledning av förestående
efterlysning noggrannt fullgora vad dem lagligen åligger.

Umeå i Landskansliet den 16 november 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:

E. Emilén. Oiof Genberg.

Umed 1921. Tryckerifören. Folket, u. p. a.