OCR Output

Västerbottens lans allmänna
Kungörelser

ar 1921.

Ser. A L a nds kansliet N:r 211.

Uppläses i Norsjö sockens kyrka.

Som kyrkoherden Oskar Rydholm i Norsjö, vilken blivit vald till ÅRS: &n in—
kommunalfullmäktige i Norsjö socken för tiden fran och med den 1 ja— ! NOTSi
nuari 1921 till och med den 31 december 1924, från och med innevarande |
års utgång avsagt sig ifrågavarande uppdrag, kommer ny sammanräk— kom",‘,u“,al'
ning av de vid val av kommmunalfullmäsktige inom Norsjö socken avgivna fullmäktige
röster att inför Länsstyrelsen företagas å Länsstyrelsens sessionssal mån— — UPPEOT”
dagen den 28 innevarande november kl. 11 fm. menh lidlg'

Umeå i Landskansliet den 12 november 1921. wC

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman, Gustaf Heintz.

Umed 1921. 'Tryckerifören. Folket, u. p. a