OCR Output

Vasterbottens läns allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. A. L a nds k a nsl i e t N:r 209.

Uppläses i Nordmalings sockens kyrka.

På begäran intages härmed foljande:

Sedan fråga uppstått rörande förläggande av skjutsanstalt till Ors— Ang. sam—
bäck eller Brattfors, kallas härmed trafikanter och andra som saken kan "“}“t"fi"“ i
röra till sammanträde inför undertecknad & landsfiskalskontoret hiirsta— SkJutsaren—
des lordagen den 12 i denna månad kl. 11 f. m. for att i ärendet höras. de.

Nordmaling, i landsfiskalskontoret, den 3 november 1921.

A. Lindberg.

Umea i Landskansliet den 4 november 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz

Umeå 1921. ‘Tryckeri(Oren. Folket, u. p. a.