OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. A. L a nds k a ns liet. N:r 208.

Uppläses i kyrkor söndagen don 6
november 1921.

Ang. fiskeri—

samman—
trade.

Fiskarbefolkningen inom länet kallas härmed till sammantrade for
överläggning med representanter för fiskerinäringssakkunniga angående
åtgärder till fiskerinäringens främjande särskilt vad angår fiskfangster—
nas avsättning. Sammanträdet äger rum å Länsstyrelsens sessionssal i
Umeå måndagen den 14 innevarande november kl. halv 10 fm.

Umeå i Ladskansliet den 3 november 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1921. ‘Tryckeriforen. Folket, u. p. a.