OCR Output

LIVET I ANGERMANLAND 31

des av många!. Ännu 1629 plikta t. ex. Kragumsbor för
att de haft oringa svin, som gjort skada i andras åkrar,
3 mark. För svinegrävning plikta en hel mängd personer
år 1560. På Umo gård smiddes år 1560 av järn 70 svine¬
ringar.

Älghgraafs Ängiet omtalas på Sidensjö ting den 14 aug.
1655. Christopher Andersson i Nyland besvärade sig då
över intrång därstädes av Ubergs (Uvbergs) byamän. Vid
änget, som låg vid pass 14 ny mil från byn, hade förr aldrig
varit nödigt att stänga; men det året hade den senare byns
boskap där alldeles utbett och gräset uppätet, emedan dess
vallefolk det ej såsom tillförene hindrat. Till följd därav
hade han ej fått något hö slå eller bärga. Domen blev, att
Ubergs tre byamän skulle ersätta skadan och böta 3 mark
vardera. (RDG 4 f. 271 v.)

Då såsom nu användes fäbodarna även av andra än dem,
som skötte om kreaturen. Ofta uppehöllo sig i dem perso¬
ner, som voro sysselsatta med röjningsarbete i närheten.
Om man därvid begagnade grannens bodar, fäste sig ingen
därvid. Men skedde skada på ett eller annat sätt, så var
det en annan sak. Kaptenen och länsmannen Johan Pe¬
dersson i Ä i Sidensjö anklagade år 1671 Olof Andersson
i Hållen för det denne med sina kamrater hade vistats i
hans fäbodar, då de voro i skogen och rödjade, och därvid
haft eld, varigenom fäbodhusen uppbrunnit. Då husen
sedan upprättades, hade Olof kallat kaptenen en girigbuk
och tom hund. Olof och hans stallbröder blevo ålagda att
uppbygga jämngoda fäbodar och böta 3 mark, varjämte
Olof för de två skällsorden skulle böta tillhopa 6 mark.

1) Stadstjänaren Moses skulle enligt beslut på Härnösands rådhus
den 11 mars 1657 tillsäga gemene allmogen att i morgon, måudagen,
hava alla sina svin ringade såsom ock hagar kring om Hoffzägorne väl
stängda, vid den laga plikt tillgörandes. — Att ringa svin betyder att
sätta en ring över tryne och näsborrar, för att svinen ej skulle böka
upp jorden.