OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser A. L a nds kansliet. N:r 25.

Uppläses i Sorsele sockens kyrka den 26
februari 1921.

N:r 25. Som Axel Linder i Sorsele, vilken blivit vald till kommu— Ang. en ””
nalfullmäktig i Sorsele socken för tiden fran och med den 1 maj 1919 till och om Sors!®
med den 31 december 1922 numera blivit på egen begäran från uppdra— socken:
get entledigad, kommer ny sammanräkning av de vid val av kommunal— komm un'!”
fullmäktige inom Sorsele socken avgivna röster inom den grupp, för vil— fullmäkti©
ken Linder blivit vald, att infor Länsstyrelsen företagas å Länsstyrelsens uppkon

sessionssal lördagen den 5 instundande Mars kl. 11 fm. men led3~
Umeå i Landskansliet den 19 februari 1921. het.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Elias Brandel.

Umeå 1921. TryckerifOren. Folket, u. p. a.