OCR Output

& ”9

jämlikt 19 kapitlet 13 och 22 4$ strafflagen tillkommer statens elektri—
ska ledning for belysning, för uppvärmning eller för överföring av
drivkraft, vilket till vederbörandes kännedom och efterrättelse 'härige—
nom kungöres.

Uppläses i Burtrasks sockens kyrka.

Åg. fridlys— N:r 24. Genom nådig resolution den 14 sistlidne januari har Kungl.
"ng av elek— Maj:t dels meddelat Renbergsvattnets elektnifiermgsforening eller dess
risk led— rättsinnehavare tillstand att, under förbehåll av enskild rätt, från en
ning. — kraftstation vid Renbergsvattnet i Burträsk socken framdraga elektri—
ska högspänningsledningar till Renbergsvattnets by i samma socken
och desamma nyttja under en tid av fyrtio år samt att tillsvidare hava
till anläggningen hörande lågspänningsledningar, som före växelström
med en spänning icke väsentligt överstigade 220 volt till jord, fram—
dragna inom område för allmän väg under iakttagande av foreskrif—
terna i gällande författningar om elektriska anläggningar, dels ock för—
ordnat, att ifrågavarande högspännings— och lågspänningsledningar sko—
la åtnjuta samma skydd, som jämlikt 19 kapitlet 13 och 22 $$ straffla—
gen tillkommer statens elektriska ledning för belysning, för uppvärm—
ning eller för överföring av drivkraft, vilket till vederbörandes känne—
dom och efterrättelse härigenom kungores.

Umeå i Landskansliet den 19 februari 1921.
PA Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hu|tman4. Elias Brandel.

Umeå 1921. . TryckerifGOren. Folket, u. p. a.