OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
ungorelser

ar 1921.

Ser. A. L a nds kanslied. N:tis 21—22;

Uppläses i Dorotea sockens kyrka den 20
februari 1921.

N:r 21. Som E. P. Lindberg i Mårdsjö, vilken blivit vald till kommu— Ang. en !!
nalfuilmäktig i Dorotea socken för tiden från och med den 1 maj 1919 till om
och med den 31 december 1922 på egen begäran entledigats från uppdraget, tea komni —
kommer ny sammanräkning av de vid val av kommunalfullmäktige inom nalfullmäk—
Dorotea socken avgivna roster inom den grupp, for vilken Lindberg blivit tige upp”
vald, att inför Länsstyrelsen företagas å Länsstyrelsens sessionssal lördagen kommen !&
den 26 innevarande februari kl. 11 fm. dighet.

N:r 22. Vederbörande domhavande har hit anmält, att sammanträde Ang.
för avslutande av innevarande års Jagtima vinterting blivit utsatt att hål— avslutnin2—
las med Lycksele tingslags häradsrätt å tingsstället i Lycksele lördagen den
26 innevarande februari kl. 10 fm.

Umeå i Landskansliet den 15 februari 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Elias Brandel.

Umeå 1921.. 'Tryckerifören. Folket, u. p a.