OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1921.

Ser. A, L an dsk an slie t. N:ris 18—19.

Upplases i Burea sockens kyrka.

N:r 18. Med anledning av Burviks Elektriska Förenings underdåniga Ang. fram—
ansökan om nådigt tillstånd att inom Bureå socken framdraga en elek— dragande av
trisk högspänningslinje anknuten till en högspänningslinje i Bureå till elektrisk
byarna Bergfors och Burvik, med rätt att framdraga till anläggningen hogspin—
hörande lågspänningsledningar inom område för allmän väg, varder, i ningsled—
enlighet med föreskrift i Kungl. Maj:ts nådiga remiss i ärendet den 1 in— ning.
nevarande februari, harigenom forelagt dels Bureå kommun så ock ägare
och innehavare av de fastigheter, som komma att av ledningen beröras
eller äro 'belägna på mindre avstånd än tjugu meter från densamma, att
inom fjorton dagar efter det denna kungörelse blivit i Bureå sockens kyr—
ka upplast hit inkomma med underdånigt yttrande över ansok.
ningen i vad den avser tillstånd 'till _ ledningens framdragande,
dels ock — ägare och äinnehavare som av ledningen beröras, att
inom samma tid avgiva yttrande över ansökningen i vad den avser
expropriationsrätt för ledningens framdragande, allt vid äventyr, att un—
derlåtenhet därutinnan icke kommer att hindra ärendets avgörande på
för handen varande skjäl och hållas handlingarna i ärendet med därtill
horande ritning under tiden tillgangliga här å landskansliet.

Det Aligger landsfiskalen i Skellefteå södra distrikt att om denna kun—

zörelses uppläsande i Bureå sockens kyrka fran pastorsimbetet infordra
och skyndsamt hit insända uppläsningsbevis.

u_ _z _

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:r 18. Härmed kungöres, att till följd av reparation av .bron över

% ä S H & » s Ang. avlyst
Krycklan vid Rödå å allmänna landsvägen Umeå—Lycksele, den del av

bro.