OCR Output

Vasterbottens läns allmänna
Kungorelser »

ar 1921.

Ser. A, L and s k ans liet. N:ris 16—17.

N:r 16. Enligt från vederbörande domhavande hit inkomna medde— Ang. förorl— |
landen hava nedannämnda personer förordnats att i domhavandens ställe nade sjän:
giva stamningar, namiligen niugsgivaie. |

inom Visterbottens norra domsaga:

e. o. hovrattsnotarierna Torsten Andersson och Ernst Leche,

inom Västerbottens mellersta domsaga:
vederbörande landsfiskaler, envar till den 'häradsrätt i domsagan, in—
om vars domvärjo hans tjänstgöringsdistrikt är beläget ävensom kommis—
sionären J. A. Lindmark, Anäset;

inom Umeå domsaga:

vederbörande landsfiskaler, var och en for sitt distrikt, ävensom å
domsagans kansli tjänstgörande notarier;

inom Västerbottens södra domsaga:
vederbörande landsfiskaler, var och en för sitt distrikt, ävensom å
domsagans kansli tjänstgörande notarier;

inom Västerbottens västra domsaga:
vederborande landsfiskaler, var och en för sitt distrikt.

N:r 17. Enligt från vederbörande domhavande hit inkomna medde— Ang. forord—
landen hava följande personer förordnats att.vara kommissionärer i ne— nade kom:
danrämnda domsagor inom länet: m i ssionärer
vid domså:
inom Västerbottens norra domsaga: gorna.

kommissionären Albin Brandt, Skellefteå;

inom Västerbottens mellersta domsaga:
tingssekreteraren' J. A. Lindmark, Aniset;