OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. A. L a nds kansliet. N:r 13.

Uppläses i Norsjö sockens kyrka.

Tjll allmän kännedom kungöres härmed, att Länsstyrelsen genom den Ang.föränd—
25 sistlidne januari meddelat utslag förordnat om sådan ändring i den rad indel—
för Norsjö kommun den 19 december 1919 bestämda valdistriktsindelning, ning av Nor—
att Holmträsks by avskiljes från östra distriktet och tillägges norra distrik— sjö kommun
tet samt Brännlands by avskiljes från mellersta distriktet och tillägges j valdistrikt.
västra distriktet.

Jämlikt 20 $ lagen den 30 juni 1920 angående ändrad lydelse av lagen
om val till riksdagen den 26 maj 1909 skall detta där det icke på
anförda besvär undanröjes, träda i tillampning betraffande val, som for—
rättas enligt den röstlängd som kommer att upprittas unider år 1922.

Det åligger landsfiskalen i Norsjö distrikt att om denna kungörelses
uppläsande i Norsjö sockens kyrka från pastorsämbetet infordra _ och
skyndsamt hit insända uppläsningsbevis.

Umeå i Landskansliet den 9 februari 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1921. Tryckerifören. Folket, u. p. a. 2