OCR Output

29 22

järnväg, äger att, mot företeende av inskrivningsbok, hos närmaste sjö—
manshusombudsman erhålla rekvisition & militartransport;

att värnpliktig, som erhållit tillstånd att ur niket utflytta, men fort—
farande vistas inom landet, är skyldig att inställa sig for ovnings under—
gaende i likhet med övriga tjänstgöringsskyldiga;

att forhyrning å handelsfartyg icke befriar från inställelse till tjänst—
göring i annat fall än att uppskov med densamma erhållits jämlikt $ 17
varnpliktslagen;

att såsom laga förfall för uteblivande från tjänstgöring anses, om
man är sjuk, om man är i Konungens och rikets tjänst uppbådad eller fa—
ren, eller om man sitter i häkte;

altt sjukdom skall, för att sasom laga förfall anses, styrkas med läka—
res intyg eller, om sådant ej kan anskaffas, med intyg av statens ämbets—
eller tjänsteman, eller av präst i församlingen, eller av ordförande i kom—
munalstämma, eller ordförande eller ledamot av kommunalnämnden, eller
av ledamot i häradsnämniden;

att värnpliktig, som har laga förfall för 1nsta1\lelsen skall insända in—
tyg därom till sjörullföringsbefälhavaren senast vid samlingen eller till
vederbörande beväringsbefälhavare senast vid inryckningen till tjänst—
göringen;

att värnpliktig, som utan anmält laga förfall utebliver från tjänst—
göring, kommer att till densammas fullgörande hämtas på egen bekostnad;

att värnpliktig, som ej erhållit inskrivningsbok, erhåller sådan på be—
garan av vederbörande sjomanshusombudsman.

Härnösand den 27 januari 1921.

Carl Johansson,
befalhavare för Härnösands sjörullföringsområde.

Umeå i Landskansliet den 7 januari 1921.

AXEL SCHOTTE.
E. Emilén.

Umeéäå/1921. — Tryckerifören. u. p. a;