OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

år 1921.

|

Ser. A. Landskansliet. N:r 14.

Uppläses i länets kyrkor minst två sonda—
gar fore den 16 mars 1921.

Forfattningsenligt intages foljande
K U N G O R EL S E.

Härnösands sjörullföringsområde tillhorande varnpliktiga, inskriv— Ang. virn

na på Umeå och sjömanshus samt tilldelade : in—
Marinen i allmän tjänst kallelse till
tjänst&d—

inkallas till tjänstgöring i en följd enligt följande bestämmelser.
Är 1920 eller tidigare inskrivna, som ej fullgjort dem åliggande freds—
tjänstgöring

ning

Vapenföra till 225 dagar
Icke vapenföra till 165 dagar.

Beväringsmännen samlas vid Vännäs järnvägsstation tisdagen den 15
mars 1921 kl. 2 e. m. f*r att under militarbkefal foras till Stockholms station
dar inryckning sker den 16 mars 1921.

Beväringsmän, som medelst enskild färd inställa sig & flottans station
i Stockholm, skola. inställa sig i exercishuset å Skeppsholmen onsdagen den
16 mars 1921 kl. 8

Beväringsmännen erinras om:

att annat sjömanshus tillhörande 'beväringsmän, som befinna sig in—
om något av nämnda sjömanshus distrikt och som äro inkallade till tjänst—
goring å samma tid och till samma tjänstgöringsort, jämväl skola instäl—
da sig till ifrågavarande samling;

att inskrivningsböcker och annan till värnpliktig för upplysning om
värnpliktsförhållandena lämnad handling ävensom sjöfartsböcker _skola
medhavas;

att de, som fullgjort endast en del av föreskriven tjänstgöring och
skola fullgöra återstoden därav komma att inkallas genom order, som till—
ställas dem under den adress, de å sjömanshuset uppgivit;

att värnpliktig, som för inställelse å samlingsplats måste färdas å