OCR Output

4.

d) till tjänstgöring inkallad värnpliktig, som utan laga forfall ute—
bliver, är underkastad hämtning på egen bekostnad;

e) Om laga, förfall och hur sjukdom skall styrkas for att anses
som laga förfall, se inskrivningsboken sid. 37, mom. 42;

f) intyg om laga forfall for inställelse, skall insändas fore sam—
lingen till rullföringsbefälhavaren eller senast vid inryckningen till ve—
derborande truppbefalhavare.

s Anm, Denna kungörelse gäller icke värnpliktiga, tillhörande U—
meå norra r. o. n:r 70, vilka inkallas genom personlig order.

Umeå i Landskansliet den 3 februari 1921.

AXEL SCHOTTE.
E. Emilén.

Umeå 1920. Tryckerifören. Folket, u. p. a.