OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

esn mmerenmecss: msemsea om mamemme oem —a

Ser. A. L an d sk an s 1i e t. N:r 13.

Upplises i linets. kyrkor 2 sondagar före
forsta inryckningsdagen, varom yvederboramde
landsfiskaler hit insänder uppläsningsbevig—

K U N G öR EL SE

om repetitionsövning med värnpliktiga. Ang. inkal—
Vapenföra värnpliktiga av årsklassen 1919, tillhörande lel(fåig;lsås¬
Umeå södra r. o. n:r 69 och Skellefteå r. o. n:r 71, F ning

och som tilldelats infanteriet och Kungl. Västerbottens regemente sammt
fullgjort första tjiänstgöringen, skola vid nämnda regemente fullgöra
sta repetitionsövningen under tiden 26 februari—24 mars 1921.

Samling till inryckning sker å följande tider och ställen:

for Asele och Dorotea socknar vid Dorotea järnvägsstation den 24
februari 1921 kl. 11.30 fm.

för Nordmalings, Hörnefors, Bjurholms, Umeå, Holmsunds, Sävar,
Vännäs, Fredrika, Örträsks, Lövångers och Nysätra socknar samt Unveå —
stad vid infanterikasernen i Umeå den 26 februari kl. 12 på dagen, (&el—
ler om vedenbörande tillhöra socknar söder om Vännäs, omedelbart ef—
ter tagets ankomst till Umeå kl. 3.51 em.),

för Skellefteå stad och socken samt Bureå och Byske (med Fällfors)
socknar vid Skellefteå järnvägsstation den 26 februari kl. 8 på morgo—
nen;

för Jörns, Norsjö och Malå socknar vid Bastuträsk järnvägsstation
den 26 februari kl. 10.30 fm.

Därjämte meddelas följande:

a) personliga order utfardas icke for ovannämnda värnpliktiga;

b) inskrivningsböcker och instruktioner skola medföras;

c) värnpliktig, som erhållit tillstånd att avflytta från riket M:en
fortfarande vistas inom landet, har skyldighet att installa sig till ovning—
en i likhet med övriga inkallade;