OCR Output

Vasterbottens läns allmänna
Kungörelser

år 1921.

Ser. A. La ndsk an s l ie t. N:r 11.

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse kungöres härigenom, Ang. smitto—
att sedan inom lanet ett flertal fall av somnsjuka yppat sig, varjamte en samma sjuk—
ännu större utbredning är att förvänta från befintliga fall och från Väs— _ domar.
ternorrlands län på grund av sjukidomens smittosamma karaktär, har
Länsstyrelsen, på framställning av 1:ste provinsialläkaren i länet, och med
stöd av 25 $ epidemilagen, funnit skäligt förordna, att vad i epidemila—
gens 1—12 och 27—33 är stadgat, angående de sjukdomar, som
finnas uppräknade i 2 % 1 mom. berörda lag, jämväl skall äga tillämp—
ning beträffande sömnsjuka i Västerbottens län under återstående de—
len av innevarande år.

Umeå i Landskansliet den 22 januari 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1921. 'Tryckerifören. Foölket, u. p. a.