OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungörelser

ar 1921.

Ser. A. L a nds k ansliet. N:r 10.

Forfattningsenligt offentliggores följande
K U N G 0O R EL S E.

Mellanbygdens vattendomstols kansli, befintligt härstädes i Sundsvalls A"g'___kan*d_;'
Enskilda banks hus Kyrkogatan 15, hålles öppet varje helgfri dag 11 ——1, $12 torer‘
Vattenrittsdomaren är tillgänglig för samtal medelst telefon (N:o 2113) lanPygde!*

sådan dag 11—12. —9 vattendon —
Sundsvall den 2 januari 1921. stol öppar
Äv vattenrättsdomareämbetet : hållande

Carl Em. Bengtsson.

Umeå i Landskansliet den 21 januari 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1981. [Fryckerifören, Folket, u. p. a.