OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

år 1921.

gopea =

Ser. A. L a nds k ansliedt. N:ris 8—9.

N:r 8. Till allmän kännedom kungöres, att nedannämnda personer Ang. besikt—
av Länsstyrelsen förordnats att tillsvidare under en tid av tre år från den ningsmän
1 januari 1921 inom Västerbottens län verkställa sådan besiktning och an— för automo—
nan förrättning varom formiiles i Kungl. Maj:ts nadiga förordning om au— biler
tomobiltrafik den 30 juni 1916 sådan denna lyder genom Kungl, Förord—
ningen den 25 sept. 1920 om ändrad lydelse i vissa delar av densamma, näm—
ligen:

i Umeå: f. d. stadsingenjören Carl Olander;

i Skellefteå: reparatoren J. F. Lindholm;

i Lycksele: länsveterinären E. U. Molén; och
i Vilhelmina: ingenjoren David Bergo.

N:r 9. Jämlikt av Länsstyrelsen utfardade forordnanden äga verk— 2
stadsingenjören Joh. Ludv. Nordström ; Umeå och ingenjören Rudolf Eke— Ang.avlans—
blom i Ursviken att utfärda sådana intyg angående befälhavares å motor— _ftyrelsen
fartyg kännedom om maskineriets skötsel och sättet för dess funktione— förordnade
rande, som i 9 4 2 mom, av Kung]l. Förordningen angående befäl å svenska pes(_).ner,
handelsfartyg den 29 mars 1912 omförmäles. som aga ut

färda intyg

'meå i Landskanslie n 12 januari 1921. 2
Umeå i Landskansliet de janua 1 ang. befäl—

AXEL SCHOTTE. havares å

motorfartyg
kännedom

om maskine—

riets skotscl.

Gustaf Hultman.

Umeå 1921. Tryckeriforeningen Folket, u. p. a.