OCR Output

«9. #

T axa

å avgifter för överfart av Angermanilven vid Asele kyrka, fastställd av
Kungl. Maj:t genom nådigt brev den 8 december 1876:

för ansam person ”— ;. — —... — . N. L — 8 15 % o e P . 5 öre
men da två eller flera åtföljas, för varje .. . .. . .. .. . .. . ........ » ..
för enbetsåkdon av alla slag med häst och en eller två personer .. 35 ,,
för häst utan — åkden. och en person . .. .. . .. .. ec is i es
for vagn med två eller flera hästar och två till fyra personer .... 60 ,,
för två hästar utan åkdon och en person .. ................... 30 ,,
for en hast med tungt lass och en person .. .. ___ ... ;. .. .. 40 ,,
for arbetsakdon. iutan häst och en person . . .. .. .. ............... 15 /;
for vagn utan hästar och två å tre personer . .. ;. .. .. .. .. . .. 39 ,,
för ensamt. nötkreatur : . — .. .. . . x k i k un ue S & , L; 10 ,,
for två mötkteatur — ..... — — . % > . :t > t ivk Yt fr 803 12 . ,,
men då flere än två åtföljas, för varje ___ ___ . .. .. . .. ... . .... dd — F s
för ett eller två stycken av får, kalv eller gåt .................... 6 ,,
men då—flera än —två åtföljas, för varje— — — + ; # + +, * » * (2 . 3+ %&

uti vilka fem sistnämnda belopp avgiften for en person skall anses inbe—
raknad.

I ovrigt skall iakttagas:

att farjkarlen med sitt folk skall vara pliktig att med biträde av den
resandes skjutskarlar i färjan intaga de resandes åkdon och hästar;

att de resande skola för begagnade skjutshästar och åkdon, om dessa
över färjstället återföras, 'betala vad i taxan är upptaget;

*tt från färjavgifts erläggande skola vara befriade: kungliga och
furstliga personer med deras sviter, tagande trupper, kronotransvorter,
kronoskjuts, kurirer, allmänna poster och brevbärare i kronans och all—
männa ärenden, fångskjuts samt ortens ämbets— och tjänstemän, då de i
tjänsteärenden färdas, samt

att utan särskild betalning så många personer må med'följa hästarne,
som enligt gällande skjutsförfattning minst &ro nödiga for dessas åter—
hamtande.

Umeå i landskansliet den 10 januari 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.