OCR Output

oooa eee ho eeea

Nottfors: ___ .. . . .. .. .... 14j0:411.0
Nord4anéås _,... .. ... .. ........ 0.3 |O,9
Tängbäckew. . .. _ . .. ........... O.9 '0.9
Västermyrriset ___ __ ___ ___ _,_ ; , 0.s |O.s
Fran Lögdasund till

Abborrtjärnliden — ,. .. .. .. 1.2
Sjörklidén .. _. ,. .. .. .. .: ; . 0.4 0.4
Örträsk _......... i t d 0 1.0/1.0
Fran Fredrika till .
»tennas (Bjurholms s:n) .......... |

Nedannämnda skjutsanstalter äro för år 1921 indragna niamligien:
Brännland, Grimsmark, Krångfors, Skråmträsk, Vallen, Kusfors, Dragmäs,
Håptjärnliden, Tjärnberg, Rusksele, Vormträsk, Barsele, Laisbäck, Blai—
ken, Strömsund, Yttervik, Laxnäs, Västansjö, Tallsjö, Nordanås, Gigsele,
Torvsjö, Langsele, Siksjo, Gransjöriset, Idvattnet, Dalasjö, Ormsjö väst—
ra, Risbäck,

Skjutslegan utgår under år 1921 för häst och nymil, då färden av
den resande antrades under tiden mellan klockan 6 fm. och klockan 8 em.
med 4 kronor 50 öre samt under tiden mellan klockan 8 em. och klockan
6 fm. med 5 kronor 40 öre.

Avgift för begagnande av åkdon ävensom för sele utgår jamlikt
Kungl. kungörelsen den 31 december 1917 enligt följande

Taxa.

För ett paråkdon på hjul med två säten och med fjädrar antingen
under vagnkorgen eller under sätena, stoppade dynor samt fot—

sackar av läder eller vattentät tyg ...... .. . ........ t y3 . l 50 öre
För ett enbetsåkdon på hjul av enahanda beskaffenhet men med
lott — Säle / . LL / . .— L LL — e d e e — — : Y. i99 . 85 .,

Därest dessa åkdon äro försedda med träfjädrar, skall avgiften
minskas med 5 öre.

För ett paråkdon på hjul av enklare beskaffenhet .............. 2 9
För ett enbetsåkdon på hjul av enklare beskaffenhet ,........... 10. os
För en tvåspänd släde försedd med stoppad dyna samt fotsack

toll — .. .. ..9 in tv dd er ebe LS OG i k a + : 90 3 »
För en enspänd släde av enahanda beskaffenhet ................ 20 . ,,
För en tvåspänd släde av enklare beskaffenhet ,,................ 20:1 ;
För en enspänd släde av enklare beskåffenhet ,..................
sadel och betsel : © .' — — . — — — _. . ,. .. . .. . 204; »
För sele, då åkdon icke tillika lämnas av den skjutsande ........ 10:7 ,,

allt for nymil räknat, med iakttagande av att avgift alltid skall er—
läggas för minst en halv nymil, även om den tillryggalagda väglängden
icke uppgår därtill.