OCR Output

do f i se

mss tRR

D e g e rf o rs—E k o 7 r t r ä s k—
L y ek se le—G ra nsjöriset.
Från Degerfors till

Hallinas . . * . — . . .'—©.,... ..... 1.9
StryckBele .. ....... .. . 1 .s
* . .. ..'......i....... . 2.4
isy eixsele ” ” ” ”— _ 00 —%. — .. .... 2.6
Brattfors*® . : se ; .. . 2.3
Kroks3J0 ... ...;:.....4:+ 4 ...... 2.
Gtransjöriset — . .. — .. > *. .. 24 Gransjorisets __ skjutsanstalt

indragen for 1921.
Stry ecksele—V o rmsele.

Från Strycksele till

Amsele .. + — —.4 , ,. ... 1.9

Siksele* — — . . . .. — + . . .. . .. 2585 |;

Fjusksele __ . . ___ ”_ .+4.—.. . 1s Rusksele skjutsanstalt in—
Vormuselek + — + + * *& jer — + oo c T.; dragen för 1921.

L y eck se 1 e—80 r s el e.
Från Lycksele till

Husbondliden* ,,.,.. P & :v (2 .. 2:0
Vortnselet — . / ;. .. . ....::. .. 24
Björksele . . .. . .. —+;+4 : . 1.4
Vindelgransele:..";.." .. i;s
Holmfors® ....... .. . :: 1,9
. .. .. — — ;. .' — . 1.s
Kvarnbränmmna ... .. ....:;+.;. ... :. 1'8
Sorsele *. .. __ __.Q | ”. 4 .. ....; 1 .s
Från hnusbondliden* till
RHusksele : . ___ _( .; + ;. .. .. 1.s Rusksele skjutsanstalt indra—
gen for 1921.
L y ciksele—Stensele.
Fran Lycksele till
Umgramnsele* .. .: : ,. ; .. .. 2.
KNattisavan‘....:... mealylll. o. s 1.3
Bäcknäst. — _. 34 —. ..... 1.3
Västervik _. __ _. 40 .. .. ... .. 2.
Stensele .. .t 2.3
L y ek se ! e—Å s e 1 e,
Från Lycksele till
Brattfors*. .. ' .; . / .... ..
Tedningsmafk ___ .. —..;...... .. 1.s
1.9
Taillbere®. : ; ‘" o2 9n ... .. ... 2.