OCR Output

ss F _2

%

S k e 1 ! e f t eå—Y t te rursv—i k
Från Skellefteå* till
Ytterursväk + — — — — % + > 4 .. d x |
S t o r k å g e—J 6 r n—G I o m—
| merstras k.
1 Fran Storkåge till
öedal* _. — : ,. 1s;s
E& —Nilsliden*. . ; .. .. .. . .; . .. 1s
E döintt _ ”J l .0 uid . 13
Jörns järnvägsstation . .. ........ 0.s
Stehsträsk*' . .. * ; / .. . .. ... 2.
Glommerstrask (Norrbottens lan) 1 .+
B y s k e—58 i k s j ö
Från Byske till Mellan Byske och Fällfors ä—
Mjällföors ... . ........ .. !..> e + : 2:9 ger den skjutsande rätt att
ASelbt .. . ;. .. .. . .. . .;... .. + / 2.0 vila hästarne en haly timme
Myrheden ...... o l n r sp d L/ . 1.s i Selet.
4välasalet* 2. 0k — 1.s
Siksjö (Norrbottens dan) ......... JA
B a s t utras k—H ol m f or s.
Från Bastuträsks järnvägsstation
till
Frautjäln* _. . .... #7 2 n at s (L Mg s — 1
Notsjö — : | — y y (1 % 1.9
Jnllholmtrasgk* —. ;. . ............... 2.2
Rentjarn‘®‘ . | 1.6
Malsträsk , .. . ..... .. ...;... . .. ;. L.e
Mannas* .. 2.0
TMolmforst > .. .0. 1%
B a s t u tt 7 ä s k—K r å n g 1 o f s.
Från Bastuträsk till Krångfors skjutsanstalt in—
. .. .......... & :;; s — 2.4 dragen för 1921.
V ä n n ä s——T v ä r å t r ä s k—
L y ec k s el e.
Fran Vännäs till
TwWdäråträsi:* * . __ . _ —.,.. . ..... 2.4 Mellan Lillsele och Lycksele
— ;. . .: .. ..... : . 2.4 äger den skjutsande rätt att
Lillsele* .. ,, ,. ki A s t 0 2 8 2.6 vila hästarne en halv timme
— _ .. .. ........ .. ...;&:.—. 3.2 i Överbo.