OCR Output

V ännäs—Bj;purholm.

Från Vännäs till
Pjurhölm* ©>+ — — — + i — __ .

D e g er fo r s—8 ik e å.

Från Degerfors till

Bodsimmårk.. . .. ;. ( .: .. .. ,
Örwerislinten _ — — — —. — :. : 3 4 . +i
.... ... .. .. .». .. i

Sikeå—Gammelb yn (Bur—
träsk).

Fran Sikea till

.n mds
Vebomark ......;:..s
Bursilzyums* :. ;. >> — , €, + & = — ,
Gäanimélbya . . ; X4 V _. ..

G a m m e 1 b y n—Å st r ä sk s
Jä rn v äg ssda tion,

Från Gammelbyn till
Storbrännat?: .. .. . .. .. . _ ...
Asträsk — * © * ”, ,
S elet—V eb om a r k—S k e 1—
1e fte å.
Från Selet* till
Vöbsmark «1 > 4* * ' ' :

S kellef te å&—G am m el b y n
—Ö v e r k | i n t e n—B 0 t s—
m a r‘k.

Fran Skellefteå* till

Gammelbyn ;. .. .: . ..... . ,
Bysdsiljum*: .. .—..,' .; . .....
Överklinten .. — .. > 4 — — s —
Från Bygdsiljum* till

Botsmärk ; . . .. —1 — — . —
Från Hjoggböle* till Bursiljum*

S k ellefteå&—K 1 u tm a r k.

Från Skellefteå* till
Jvhstmark _. _] _ | _; ...

3;s
23
1.9

jook —
&:

x .A A%
P jp — el

1.s

1.9
2.1
2.3
1.3

1.7

Mellan Vännäs och Bjurholm
ager den skjutsande ratt att
vila hästarne en halv timme
i Mjösjö.

Mellan Degerfors och Pots—
mark äger den — skjutsande
rätt stt vila . hästarne _ en
halv timme i Buberget.

Mellan Bygdsiljum och Bots—
mark äger _den _ skjutsande
rätt att vila ; hästarne en
halv timme i Åkullsjö,