OCR Output

Vid övriga landsvägar.
L e va r—N yå k e r—B j;u r—

h o J m.
Fran Levar till
SuHpansjö* :; .. ..
_ __(___—.. .. . ... . h § 9l
sBjurholm. .. .. .. . ....>.. .. >>>

L;e v a r—H ö r n s j ö.

Från Levar till

Bträltfors*. ; > _. .. .... .. . . ,.
TTorns40* . ; ; .. s ces t id o .l n ie in s

U m e å——H ö r n s jö. —
Från Umeå till

STös$jöt . _. _. .. .. .. .... . .;...
N ÖrDS]Ö* — — . .. .s. . .. i is

U m eå—D eg erfors (Vindeln).

Fran Umeå till
Mavelsjö. .. . .. . . .. ... i. .. . .4 :,
Megerfors _. . ;. ;. :

U m e å—D ja pv ik (Holmsund).

Från Umeå till
fäupVik . — + . .. :: :

S ä v a r—D j u p v ik.
Från Sävar till

Djupvik | . . . —.:. o t g d l f E

S ä v a r—AÅ t r ä s k.

Från Sävar till

Bulilmark* .. .... .. 1+ .
Graymärk*. .. . _ .. .. .
Botsmark __ . ;. .. .. .. n a v a k o.
Aträsk* _. .. ..

V ä n n ä s—— Ta v e ! s j ö.

Fran Vännäs till
Tavelsjö . _. . sr n d p i A 4 tt 9F 1 i t ki

2.2

it
2.0

$3
3.2

1.9

Mellan Umeå och Tavcelsjö 1
ger den skjutsande rätt ntt
vila hästarne en halv timme
i Hissjö och mellan Tavelsjö
och Degerfors en halv timme

i Överrödå.

Mellan Sävar och Djupvik ä—
ger den skjutsande rätt att
vila hästarna en halv timme
i Innertavla.

Mellan Vännäs och ”Tavelsjc
äger den skjutsande rätt att
vila hästarne en halv timm{«
i Vänfors. '