OCR Output

1
Vasterbottens lans allmanna
Kungörelser

Ser A. L an ds k ansliet. N:r 6.

'Till allmänhetens kännedom kungores foljande

Förteckning

över skjutsanstalterna inom Västerbottens län samt väglängden dem Ang—förteck—
emellan ävensom uppgift & skjutslegat) for varje häst, som skall vid ning över

skjutsanstalt utgå under år 1921. länets
vos momoa
v 3 | NAS®S | anteckningar om indragna själjer h,
Skjutsanstalternas namn l:;fi;lill | skjutsanstalter m. m.
1
Vid Kustlandsvägen. | I
Från Husum i Västernorrlands län :
till |
AVY ” . Y. , ei v X d s c k tk 2 .v — 2.5
.. .. ..... .. v iEi : — . 1.7
Hörneforst .. .. _. . .: .......... 28
Sörmjölet.. . . .. .. . .. .:%%.. ;:;..: . ta‘ i2
Vämgå./i . sias s ; mlteas vhie sys ... 2.9 |
—.20;:.. 10 . | 9: | Mellan Sävar och Skinnar—
Skinnarbyn . ..........v.......... 3.0 ,* byn äger den skjutsande rätt
NKEA — .—,. .. .....;. 1 .—4 71 — .. 1.5 | att vila hästarna en halv
Nybyn .. .. 1.5 _| timme i Djékneboda.
Seless® .lfi iss .\ . 21. |
Tmgslösten* .. . ,.... . ........;..... 1785 ”|
.. X.4: !.. . | 1.6 |
Skellefteåt 2.3 ;;
Storkäge * + ;. — / in lC ; 1$3 .. 1
b .. : .. 22 ; :
Å'byn' ........................... 1.6 ‘
Jävre i Norrbottens län 24 = |

#) Angående—skjutslegan se sid. 14.
Med * utmärkta ställen äro skjutsstationer, de övriga gästgiverier.