OCR Output

t Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser A. L a nds kansliet. N:‘ 5.
Upplases i länets kyrkor.

N:r 5. I skrivelse till Kungl. Maj:t har riksdagen förmält sig icke Ang. ifraga—
hava kunnat undgå att finna, det i vissa avseenden en revision av la— satt revision
gen angående enskilda vägar på landet den 5 juli 1907 vore av behovet på— av lagen om
kallad. Likaså syntes.riksdagen en rättslig reglering böra ske av det en— enskilda vä—
skilda vägväsendet å de områden, som med städerna inkorporerats, men gar på lan—
för vilka någon stadsplan ännu icke fastställts. Vissa det enskilda vag— det den 5
väsendet rörande frågor hade visserligen, enligt vad riksdagen inhämtat, juli 1907.
ay Kungl. Maj:t genom särskilda nådiga remisser överlämnats till väg—
kommissionen, men enligt riksdagens mening syntes tiden nu vara inne
att till utredning i hela dess vidd upptaga frågan om det enskida vägvä—
sendet. Riksdagen har därför anhållit, att Kungl. Maj:t måtte verkställa
utredning rorande det enskilda vägväsendet såväl på landet som i städer
och stadsliknande samhällen i den mån frågan härom ej redan vore före—
mål för utredning samt for riksdagen framlägga det forslag vartill en så—
dan utredning kunde giva anledning. Några särskilda direktiv för en
kommande utredning ansåge sig riksdagen icke böra lämna.

På framställning av Vägkommissionen, som jämlikt Kungl. Maj:ts
uppdrag 'har att verkställa den av riksdagen sålunda begärda utredningen
vill Länsstyrelsen härigenom bereda tillfälle för vedenbörande kommu—
nala myndigheter inom länet ävensom för enskilda, som härav kunna ön—
ska begagna sig, att i fragan skriftligen fram'hålla de synpunkter och in—
tressen, som må anses bora beaktas; ‘borande dylikt yttrande vara Läns—
styrelsen tillhanda senast före nästinstundande februari månads utgång.

Umeå i Landskansliet den 8 januari 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1921. 'Tryckerifören. Folket, u. p. 3.