OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

år 1921.

Ser. A. L an dsk an s li e t. N:r 4.

e * h.: $ h el s Ang. en in—
N:r 4. Som J. M. Berglund i Tärna, vilken blivit vald till kommu— $: 94

3 Så .. ha » 5 .; om Tärna
nalfullmäktig i Tärna socken för tiden fran och med den 1 maj 1919 till
och med den 31 dec. 1922 numera avgått som ledamot i kommunalfullmäk— fullmäktig e
tige, kommer ny sammanräkning av de vid val av kommunalfullmäkti— uppkom—
ge inom Tarna socken avgiva röster inom den grupp, for vilken Berg— men dedig,.
lund blivit vald, att inför Länsstyrelsen företagas å Länsstyrelsens ses— tjet
sionssal lördagen den 22 innevarande januari kl. 11 fm.

Umeå i Landskansliet den 8 januari 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1921. . TryckerifOren, Folket, u. p. a.