OCR Output

Vasterbottens lans allmänna
_— Kungorelser

i år 1921.

Ser. A. Landskansliet. N:r 3.

Kungl. Socialstyrelsen har i anledning av därom _ gjorda an— Ang. förord—
sökningar samt med stod ay Kungl. Förordningen den 4 juni 1884 om vad nåde. utväll
med avseende å utvandrares fortskaffande till främmande världsdel iakt— drareagen”
tagas bör, ävensom av Kungl. Kungörelsen den 28 novem'ber 1912 angåen— igt,
de ändring i sagda förordning, utfärdat resolutioner innefattande till—
stand for konitoristen Arthur Fridolf Cederstrom och agenten Karl Gustaf

. Teodor Nilsson, båda i Stockholm, generalagenterna Carl Eriksson och
Carl Otto Mauritz Forsberg samt handlanden Gustaf Werner Hällström,
samtliga i Göteborg, ävensom direktören Axel Hjalmar Lagergren i
Lerums forsamling ay Allyvsborgs lan att i Sverige såsom utvandrarea—
genter under år 1921 om'besörja utvandrares befordran till hamn i främ—
mande världsdel och vidare in i landet, ävensom utöva ifrågavarande
verksamhet inom 'hela landet och således jämväl inom Västerbottens län.

Umeå i Landskansliet den 8 januari 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1921. Tryckerifören. Folket, u. p. a.