OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. A. L a nds k ansliet. N:r 2.

Ang. kansli—
ets for Norr—
K U N G 0O R EL S E. bygdens
vattendom—
Härmed tillkännagives, att Norrbygdens Vattendomstols kansli, stol öppe>—
som är förlagt till Umeå med adress Dunckersgatan 1 (hörnet av Västra hållande
Esplanaden), hålles öppet för allmänheten varje helgfri dag mellan kl.
10.30 :f. m. och 1 e. m. (Rt. 688) samt att vattenrättsdomaren i frågor, som
angå tjänsten, är tillganglig for samtal medelst telefon (Rt. 794) mellan
k1 f; m.

Umeå i Norrbygdens vattendomstols kansli den 31 december 1920.

N:r 2. Författningsenligt offentliggöres följande hit inkomna

På vattenrättsdomareämbetets vägnar:
N. Gärde.
Umeå i Landskansliet den 5 januari 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

1921. Tryckeriföreningen Folket, u. p. a.