OCR Output

F

tyg och som till följd därav icke utan väsentlig olägenhet kan så länge
resan fortvarar inställa sig;

b) & sjömanshus inskriven värnpliktig som gör sannolikt, att han in—
om ett &r efiter inskrivningen kommer att söka inträde i sjökaptens—, styr—
mans—, forste maskinist— eller andra maskinistklass vid navigationsskola;

samt att ansökan om frikallelse, uppskov m. m. kan på sätt här
ovan nämnts göras, förutom hos inskrivningsnämnden vid förrättnings—
stället, jämväl skriftligen till sjörullföringsbefälhavaren eller sjomans—
_ husombudsmannen.

”00181 —2

p V ederborande krono— och polisbetjante hava att dels vid inskrivnings—
förrättningarna iakttaga iforeskrifterna i 17, 19, 22 och 49 $$ inskrivnings—
förordningen i vad dem rörer och ombesörja att lämpliga lokaler, i all—
manhet tre storre rum, dar sadant erfodras, hållas vid forrattningarna
tillgingliga, behörigen uppvärmda, dels ock kraftigt beivra de oordningar,
_som tilläventyrs begas av de värnpliktiga vid inskrivningsforrattningar—
na samt under marschen dit och därifrån.

Magistraterna och landsfiskalerna ; länet anmodas befordra denna
kungörelse till uppläsning i respektive Kyrkor ävensom att om den—
samma å därför jlämpliga ställen anbringa anslag, som särskilt utfir—
| das.

Umeå i Landskansliet den 5 januari 1921.

AXEL SCHOTTE.
E. Emilén.

Umeå 1921. Tryckerifören. Folket, u. p. a.