OCR Output

30 — 12 ..

ställda till Inskrivningsrevisionen inom Västerbottens inskrivningsommrå—
de samt åtföljda ay den for klaganden utfärdade inskrivningsbok eller av
annan handling, som vid inskrivningen blivit klaganden tillstalld, bora
inom fjorton : dagar efter beslutets meddelande till Konungens
Be'fallmingshavande;, ~adress Umeå, ingivas, — ellem in—
om samma tid med posten insändas, i vilket senare fall det dock åäliigger
det han egenhindigt underteck—
nat —besviarsskriften eller att densamma på hans begiran :eller
med hans samtycke blivit uppsatt.

B. — Sjomanshusen.

Inskrivning av de till Umeå och Skellefteå sjöm aänshus hör:ande
värnpliktige kommer att innevarande år förrättas:

for Umeå sjömanshus
den 16 februari kl. 10 fm. å sjömanshuset i Umeå.

för Skellefteå sjömanshus
den 18 febliuari klockan 10 fm. å rådhuset i Skellefteå.

För inskrivningsförrättningarna för sjömanshus gäller i tillämpliga
delar vad här ovan tillkännagivits beträffande inskrivningsförrättning in—
om rullföringsområde, med iakttagande av:

a tt inskrivning av värnpliktig, som är inskriven å sjömanshus, sker
vid inskrivningsförrättning för det sjomanshus, han tillhör;

att sådan värnpliktig dock är berättigad att undergå inskrivning
vid inskrivningsförrättning för annat sjomanshus, i vilket fall det ålig—
er honom att utan kallelse själv anmäla sig 'hos dess inskrivningsnämnd
och därvid, utom prästbetyg, avlämna intyg från vederbörande sjomans—
husombudsman rörande såväl' sin befattning inom sjomansyrket som den
tid han varit inmönstrad till sjöfart, eller, om intyg icke kunnat anskaffas,
uppvisa sjöfartsbok;

att värnpliktig, som enligt föregående punikt inställt sig vid in —
skrivningsförrättning for annat sjomanshus, in det han tillhör, men där—
vid försummat avlämna prästbetyg och intyg från vederbörande sjömans—
husombudsman eller sjöfartsbok samt till följd därav iecke kunnat emotta—
gas, anses lika med den, som icke inställt sig till inskrivningsförrätt—
ning;

att å sjomanshus inskriven värnpliktig skall vid inställelsen till
inskrivning medföra sjöfartsbok;

att värnpliktig, som vid tiden for inskrivningsförrättningen — är
inmönstrad till sjöfart, är befriad från personlig inställelse;

att uppskov till nästföljande år med den i $ 27 värn—
pliktslagen föreskrivna första tjänstgöring kan, förutom un—
der här ovan angivna omständigheter, vid inskrivningen medgivas;

a) å sjömanshus inskriven värnpliktig, som enligt intyg från sjö—
manshusombudsmannen är förhyrd för längre utrikes resa å handelstar—