OCR Output

f] 3

ningschef utfärdat intyg om att han efter avlagd studentexamen kommer
att antagas till officersaspirant.

Den, som innehaft fast anställning vid krigsmakten, skall till in—
skrivningsförriättningen mediföra alla honom tillhoriga handlingar, som
röra nämnda anställning, på det att hans värnpliktsförhållanden må kun—
na riktigt fastställas.

De, som tillhora den nomadiserande lappbefolkningen, äro befriade
från personlig inställelse.

Värnpliktig, vilken för inställelse vid inskrivningsförrättning _ för
den ort, dar han är kyrkobokförd, har att från hemvistet i kyrkobok—
föringsorten till förrättningsstället tilryggalägga mer än fem nymil och
förut icke gjort sig skyldig till forfallolos utevaro från dylik forrattning,
vid vilken han varit pliktig infinna sig, är berättigad att för såväl fram—
som återresan uppbära en gottgörelse av 50 öre för varje överskjutande
nymil, varemot ingen gottgörelse utgår för inställelse till annan inskriv—
ningsförrättning än för kyrkobokföringsorten.

Yngling är berättigad att redan det år, han fyller nitton år, anmä—
la sig till att inskrivas för utbildning till underbefal eller fackman vid
fotfolket, trangen eller intendenturtrupperna eller att för utbildning vid
Norrbottens regemente uttagas från annat regementes inskrivningsområ—
de, under villkor likväl att han är vapenför och i övrigt lämplig till den
tjänstgöring, vartill han anmäler sig.

Yngling, vilken avlagt studentexamen eller erhållit avgångsbetyg
från gymnasiets tredje ring vid allmänt läroverk eller som vid annan lä—
roanstalt förvärvat ett kunskapsmått, som, enligt vad Konungen förord—
nar skall anses däremot svara, ävensom yngling, vilken vid navigations—
skolan avlagt sjökaptens— och styrmansexamen eller & maskinistavdelning
«nnan examen in maskinistexamen av tredje klass, må redan det år, då
han fyller aderton eller nitton år, anmäla sig till inskrivning; för bifall
härtill fordras att vara vapenför, dock må jämväl sådan i denna punkt
nämnd, till krigstjänst duglig men icke vapenfor yngling inskrivas, som
med visshet kan forutses icke bliva vapenfor till inträde i värnpliktsål—
dern. ‘

Annan yngling, än i nyssnämnda punkt avses, må ock redan det år,
då han. fyller aderton eller nitton år, anmällla sig till inskrivning för ut—
bildning till plutonchef eller motsvarande befattning, där han, på sätt Ko—
rungen forordnar, visar sig äga förutsättningar for dylik utbildning samt
befinnes vapenför.

Yngling, vilken, enligt vad i sistnämnda tre punkter sagts, anmä.—
ler sig till inskrivning fore det år, värnplikten for honom inträder, må
ej inskrivas, så framt han icke, jämte företeende av prästbetyg, visar sig
hava erhållit laga målsmans ävensom, där han är i annans tjänst, dennes
tillstånd därtill.

Redan jinskriven värnpliktig, vilken är behäftad med kroppsfel el—
. ler lyte, som kan föranleda ändring i hans värnpliktsförhållande bör in—
ställa sig vid inskrivningsförrättningen.

Värnpliktig, som med inskrivningsnamndens beslut icke åtnö—
jes, äger att däröver anföra besvär, vilka, skriftligen författade och