OCR Output

23 40 ———

anledningen till uppskovet med tjänstgöringen styrkas med intyg av
prast i forsamlingen jamte annan trovärdig person, dock att, därest
apledningens fullgörande skulle medföra avsevärt avbräck i fortskriden
lärokurs, densamma skall styrkas av rekitor eller föreståndare vid den
läroanstalt, där studierna idkas, eller, där anledningen utgöres av sådant
familljeskäl, som ‘kunnat medfora uppskov med inskrivning, med intyg
av präst i församlingen jämte å dandet kommunalnämndens ordförande
och i stad fattigvårdsstyrelsens ordförande.

Uppskov mejd repetitionsövnin g eller riegwery.:
truppövning kan meddelas under de 'här ovan under mom. a) och
bj för uppskov med första tjänstgöring angivna omständigheter, vilka
ekola styrkas på sätt för nämnda fall stadgas.

Därest värnpliktig hos inskrivningsnämnd söker förnyat _ uppskov
med samma #tjänstgöring eller uppskov med tjänstgöring, från vilken
den värnpliktige tidigare hemförlovats, skall angivas av vilken anledning
uppskovet eller hemförlovningen tidigare medgivits.

Den som icke avlagt studentexamen eller eljest enligt 2 $ 1 mom.
inskrivningsförordningen icke skall med student i värnpliktshänseende
likställas, men dock önskar undergå utbildning till plutonchef eller mot—
svarande befattning, skall därom göra anmälen vid inskrivningsförrätt—
ningen och samtidigt angående sin lämplighet styrka, dels medelst in—
tyg av rektor eller lärare vid allmänt lärovernk eller rektor eller fö—
reståndare för annan av i $ 2 mom. 1 inskrivningsförordningen nämnd lä—
roanstalt, att 'han äger kunskapsmått, som iake i väsentlig mån un—
derstiger fordringarna hos studenter och med idem i värnpliktshänseende
likstallda, dels ock medelst intyg av gymnastikläraren eller leda—
ren av militära övningar vid allmänt läroverk, teknisk elementarsko—
11 eller folkskoleseminarium, att han besitter förutsättning för utbildning
till plutonchef eller motsvarande befattning, eller av chef för praktiskt
företag att han har praktisk läggning samt visat god förmåga att själv—
standigt ordna och Teda ett arbete.

Värnpliktig, vilken vid tidpunkten för inskrivningen idkar eller vill
göra sannolikt, att han kommer att idka studier vid medicinsk fakultet
vid universitet, Karolinska medikokirurgiska institutet, tandläkareinsti—
tutet, veterinänhögskolan, tekniska hogskolan i dess fackskola för
skeppsbyggeri, maskinbyggnad och mekanisk teknologi eller elektrotek—
nik eller vid Chalmers tekniska institut, högre avdelningen i dess iack—
skola for skeppsbyggeri, mekanik eller elektroteknik ' eller vid _ handels—
hogskolan, eller vid inskrivningen är elev å apotek eller vid farma—
ceutiska institutet utbildar sig till apotekare eller gör sannolikt, att han
kommer att såsom elev å apotek påbörja sådan utbildning, skall dirom
vid inskrivningsförrättningen göra anmälan, varjämte av omyndig, som
ännu ej påbörjat ifrågavarande studier, skall foretes av målsman utfär—
dat intyg beträffande förhållandet.

Värnpliktig, som efter under året avlagd studentexamen ämnar ut—
bilda sig till officer vid hären och enligt vad här nedan sägs må kinna
inskrivas.redan det år, under vilket han fyller 18 eller 19 år, bör irstäl—
la sig till inskrivning och därvid förete av vederbörande truppavdel—