OCR Output

01 © 30

följd därav icke kan emottagas, vare för underlåtenhet därav tuinder—
kastad enahanda påföjd som den, vilken icke inställt sig till inskrivmings—
förrättning. '

Uppskov med inskrivning till nästföljande års iNs&skriv—

ningsforrattning kan medgivas värnpliktig, som av en eller annan möj—
ligen övergående anledning, såsom ttillfällig sjukdom, försenad eller otill—
räcklig kroppsutveckling eller dylikt, vid inskrivningsförrättning Ibefin—
nes till tjänstgöring oförmögen eller olämplig eller genom de med tjänst—
göringen iorena@de ansträngningarna utsättes for men eller farg; sko—
lande i de fall, då frågan är om värnpliktig, som är befriad från skyl—
dighet att personligen inställa sig vid inskrivningsförrättninger,; — upp—
skovsanledningen styrkas med intyg av legitimerad läkare eller; ”om
hans sjukdom är tillfällig och läkarbetyg ej kan anskaffas v sta—
tens ämbets— eller tjänsteman eller av präst i församlingen eller av ord—
förande i kommunalstämman, eller av ordföranden eller ledamot i kom—
munalnämnden eller av ledamot i häradsnämnden.
# Sådant uppskov kan jämväl medgivas ende arbetsfore sonen, son—
sonen eller dottersonen till orkeslös eller vanför fader, farfader, morfader
eller till änka, frånskild eller övergiven hustru, eller ogift kvinna, ende
arbetsfore fostersonen till orkeslos eller vanför fosterfar eller
avensom ende arbetsfore brodern till ett eller flera minderåriga eller van—
föra faderlösa syskon, dock endast såvida sagda föräldrar, far, eller mor—
föräldrar eller fosterföräldrar eller syskon äro av hans arbete för sitt uppe—
hälle väsentligen beroenide; skolande dylikt föhållande styrkas med äntyg
av präst i forsamlingen jämte, å landet, kommunalnämndens ordförande
och, i stad, fattigvårdsstyrelsens ordförande.

Därest sådan för sitt uppehälle av den värnpliktiges arbete Väsent—
ligen beroende anhörig, som nyss nämnts, av samme värnpliktige ©rhål—
lit försörjning alltifrån borjan av kalenderåret närmast före iDskriv—
ningsförrättningen eller, där behovet av försörjning uppstått först vid
senare tidpunkt, alltifrån behovets uppkomst kan även i det fall att den
värnpliktige icke är den ende arbetsföre sonen, sonsonen, — dottersonen,
fostersonen eller brodern, uppskov med inskrivning medgivas — hOnom,
därest han är den ende, som, såvitt veterligt är, kan lämna nödigt för—
sörjningsbidrag, och bör dylikt förhållande styrkas på sätt som i näst—
föregående moment sägs.

Uppskov till nästföljande år med den i 4 27 värn—
pliktslagen föreskrivna första tjänstgöring kan vid inskrivningen imed—
givas: $

a) värnpliktig, som själv förvaltar och brukar honom tillhörig fast
cgendom eller själv driver honom tillhorig handels—, fabriks— eller annan
industriell rörelse, och av en eller annan anledning icke varit i #tillfälle
att på lämpligt sältt ordna om fastighetens eller rörelsens skötanide under
aen tid, han for sin milithra tjänstgöring skulle bliva frånvarande, samt

—b) värnpliktig, som visar annat giltigt skäl för uppskovs — bevilJande,
såsom att tjänstgöringens fullgörande skulle medföra avsevärt avbräck
i fortskriden lärokurs eller eljest bereda honom eller av hans grbe'fle be—
roende nära anhöriga väsentliga svårigheter eller olägenheter; skolande