OCR Output

— — 58 —

Till dessa inskrivningsförrättningar varda härigenom kalladle de
värnpliktiga, som under år 1921 fylla 20 år och ej förut undergått inslkriv—
ning, samt de äldre värnpliktiga, vilka vid föregående inskrivning;sför—
rättning bort vara tillstides men uteblivit och icke oaktat sin frånva—
ro blivit inskrivna eller från värnpliktens fulligörande frikallade, eller
vilka erbållit uppskov med inskrivning eller i övrigt äro inskrivniings—
skyldiga; och åligger det de till inskrivning sålunda kallade attt per—
sonligen inställa sig å den för varje inskrivningsförrättning
tid; dock må utan personlig inställelse inskrivas värnpliktig, som, i den
ordning 29 4 inskrivningsförordningen stadgar styrker att han är till
krigstjänst duglig och som antingen finnes hava för uteblivandet wisat
laga forfall eller ock innehar anstallning utomlands eller darstides uppe—
håller sig för idkande av studier eller för utbildning i sitt yrke.

I övrigt varder till efterrättelse kungjort följande:

Denna kallelse gäller icke den, som är inskriven å sjömanshus, vil—
ken inkallas genom särskild kungörelse, se nedan, ej heller den, som inne—
har fast anställning på stat vid krigsmakten eller är officer eller under—
officer i reserven.

Inställelse till inskrivning sker vid inskrivningsförrättning för den
ort dar den värnpliktige är kyrkobokford; dock att värnpliktig, som
vistas & annan ort, må undergå inskrivning & vistelseorten, men skall
i sådant fall utan kallelse anmäla sig hos vederbörande inskrivnings—
nam@¥d och därvid avlämna prästbetyg.

Värnpliktig, som sökt eller undfått tillstånd att avflytta från riket,
men fortfarande vistas inom landet, är skyldig inställa sig till inskriv—
nings undergående.

Såsom laga förfall för uteblivande från inskrivning anses, om man
är sjuk, om man är i konungens och rikets tjänst uppbådad eller faren, el—
ler om man sitter i häkte; vederbörande dock obetaget att, då andra än
nu sagda förfall förebäras, pröva, 'huruvida de äro av den vikt att de
må gälla såsom laga forfall; skolande sjukdom, för att såsom laga for
fall anses, styrkas med behörig läkares intyg, vilket den värnpliktige är
skyldig själv anskaffa, eller, där läkarebetyg ej kan anskaffas, genom
intyg äv statens äm'bets— eller tjänsteman, eller av präst i församlingen,
eller av ordföranden i kommunalstämman eller av ordförande eller
ledamnot i kommunalnämnden eller av ledamot i häradsnämnden.

Värnpliktig, som utan laga forfall utebliver från inskriv—
ningsförrättning, skall, där han icke, oaktat sin frånvaro, varder inskri—
ven eller från värnpliktens fullgörande frikallad, böta första året
tio kronor och varje år han ånyo därmed beträdes fyrtio k ro—
nor. och är underkastad äventyr att varda till inskrivnings
undergående hämtad på egen bekostnad. Viarnpliktig, som
inställer sig vid inskrivningsförrättnir g för annan ort än där han är
kyrkobokförd, men därvid försummar avlämna prästbetyg samt till—