OCR Output

~Vasterbottens lans allmanna

Kungörelser

— år 1921..

» cdvmmmggenes re es Geietarceas omm in mm o ns

Ser A. L a nds kansliet. N:r 1.

Uppläses i länets kyrkor minst två söndagar
före förrättningens början.

Kungörelse
om inskrivning av värnpliktige i Västerbottens län år 1921.

N:r 1. Jämlikt värnpliktslagen den 17 september 1914 och inskriv—
ningsförordningen den 25 oktober 1918 kommer inskrivning av de till rull—
föringsområdena n:ris 69, 70 och 71 samt Umeå och Skellefteå sjömans—
hus inom Västerbottens län hörande värnpliktige, vilka äro skyldiga att
år 1921 undergå inskrivning, att förrättas å nedannämnda tider och stäl—
len, nämligen:

A. Rullforingsomraden:

2 Inskrivnings| Läkarebesiktn.
Sammta“lfirz.ides Inskrivningsskyldige fran ‘ vvvvvvv ———| samma dag
ställe | — månad | dag kl.
1 | 2 fe 8 1|2 4 5

Umeå södra rullföringsområde nir 69.
Godtemplaror— |On, Teg, Röbäck, Stöcksjön, Böle,

dens hus i Degernäs, Stöcke, Ström, Ström—
Röbäck »bäck — och Sörhöle .. .. . — ; — Jan, 726/ 40 fm.
Umeå socken i övrigt söder om

älven utom nedannämnda byar,
som inskrivas i kommunalhuset

ä. Backen . . . ;. .. .i .. . ä 271 ”10 fm.
Skolhuset i |Sivar socken och Holmö kapell—
Sävar församling . ”' +* $ — 29| : 10 fin.

Blabandsfore— |Holmsunds socken utom Obbola on Fei;r. 1; 40 fm.
ningens hus
i Djupvik

Ang. in
skrivning

ay . yarn—
pliktige.