OCR Output

= UK

at sötmjölksost skall i detta hänseende intaga främsta rum=:
met i en snar framtid. Det måtte sannerligen vara rätt
tillfredsställande för hr G—g, att erfarenheten så snart ¬
bekräftat "hans förutseende. Vi rekommendera derfore
nämnde hans artikel till begrundande af dem, som intres¬
sera sig för Norrlands framåtskridande, fullt förvissade, att
i mån Norrlands kommunikationer varda förbättrade, skall
också beredningen af sötmjölksost lemna ett bättre'resultat:

Det är väl sannolikt, att för den enskilta hushaéllnin¬
gen användts icke obetydliga partier af den mjölk, som
erhållits "af de kor, hvilka tillhöra förenämnde byme¬
jerier; men af den till mejerierne inlemnade mjölken
kommer i medeltal icke mera än 179 kannor pr ko; och
för "korna i Selets mejeri nära 216 kannor. Antagligt
synes det således, att antingen Ha korna varit af en da¬
lig ras, eller ock att deras egare icke underballit dem ~
vil. Deras verkliga mjölkafkastning synes emedlertid icke
och torde: svårligen: kunna utredas. Det är verkligen stor
skada; ty om en ko kan genom god skötsel lemna två
eller tre dubbel afkastning, är det en verklig törlust för
egaren att icke draga all den afkastning af djuret, som
är möjligt. Vi hänvisa till ett meddelande af br Farup
derom att 21 honom tillhöriga: kor lemnade i medeltal 608
kannor mjölk hvardera pr år. (Se pag. 7. Denna tidskrift.)

: Innehåll: Folkmingden i Norrland N:o 1. Sockerbe¬
tan 1. 6. Norrlands mejerier 1. 9. Norra stambanan 1.
3. 4. Hushallsbesparingstéreningar i Norrland 1. 9. Smärre
dito på landet 2. Fabrik fir tripappersmassa 2. Norr¬
lands Handelsaktiebolag 2. Jernviigsmiten, i Sundsvall 3,
i Sollette& och Trondhiem 5. Om ingars férbittring och
‘kompostberedning 3. 9. Sveriges och Norges ömsesidiga
handel 4. 7.:8. ' För jordbrukare 4. Transit-upplag i Sunds¬
vall och nederlagsrätt i Östersund samti Sollefteå 4 Landt¬
bruksmötet i Medelpad 4: Förbindelseled med Norge för
Vester-- och Norrbotten :5::8. Tuna sockens jemviigsko¬
mité 5 Billig transport 5. Om folkmöten 5 Kalk, sa¬
som gidningsmedel 5. Larmanjats jernvägssystem med
en skena 6. Några ord för ladugårdsskötselns utveckling
at G—g 6. Midsommarsråg 6. Skogsfragan 7.9. Behot¬
vet af ett sällskap för Norrlands väl: 7.: Norrlands allmo¬
ge 7. Jerntillverkningen i Helsingland och Medelpad 8.
Trondhiemsbanan öfver Meraker eller Vardalen? 8. Om
viirdet-och behandlingen af killingskinn och andra skinn¬
varor 8. Jernviigsstatistik fdr Ugglebo socken 8. Svensk
fotogén 9. i : ;