OCR Output

— 143 —

långt mindre beroende ställning, än nu för honom är hän¬
delsen; och ville han vid bildandet af skogsegendom till¬
låta kapitalister eller sagverksegare att jemvidl ingå så¬
som delegare, kunde ju bestämmas någon viss afgäld i
timmer och vedbrand från skogsegendomen till det hem¬
‘man, derifrin skogsmarken blifvit afséndrad, hvarigenom
detta i all framtid vore tillförsäkradt om nödig tillgång
derpå, hvilket under nuvarande: förhållanden icke ovil¬
korligen är att påräkna; hvadan ock hemmanetlätteligen
kan i en snar framtid, om samma hänsynslöshet med sko¬
gen får fortfara, som nu är händelsen, vara aldeles i sak¬
nad af nödig skog. Detta borde man å ömse sidor lära
sig att inse; och jemväl inse behofvet at vårt förslag,
att afverkningsrätt af skogen under viss tid torde inskrän¬
kas på sätt vi (sid. 105) påyrkat, emedan en sådan in¬
skränkning blir till nytta för så väl hemmansinnehafvaren,
som sågverksegarne, bland hyilka senare exempel icke sak¬
nas på dem, som redan biträdt förslaget på den grund,
att det öfverensstämmer med deras egen fördel.

Bymejerier inom Westerbotten.

Under år 1869 hafva 4 mejerier hållits i jemn verk¬
samhet, nemligen:
Antal Antal Inlemnad mjölk. Nettobehållning Medeltal

i delegare. kor. Kanoor, i Runt. pr k:a.
Hösjö 14. 69. 11,679. 2,030,20. 29,42.

« Flärkens 14. 100. 16,468. 3,334,27. 33,34.
Estermarks 17. 136. 23,935. 5,195.08. 38,20.
Selets 8. 10. 15,093. 3,900,62. 55,73.
S:a 53. 375 67,167. 14,469,17. 39,17.

Behallningen pr kanna mjölk utgör 213 öre i medel¬
tal för alla fyra mejerierne, men för Selet uppgår den till
nära 26 öre. Anledningen att Selet intager ett högre rum
i detta hänseende lär vara dels-det utmiirkt goda skick,
hvaruti mejeriet hållits, och hvilket till stor del lär vara
att tillskrifva ortens kyrkoherde, som på ettså nitiskt och
förtjensttullt sätt leder denna inrättning, dels ock att mjöl¬
ken der hufvudsakligen användes för tillverkning af söt¬
mjölksost. )

Uti ”några ord omvilkoren för Norrländska ladugårds¬
skötselns utveckling” (n:o 6 denna tidskrift) har hr G—g,
som i den artikeln si fdrtjenstfullt tramballit vigten för
Norrlands ekonomiska framtid att allmogen mera odeladt
må egna sig åt ladugårdsskötseln, likväl antydt, att be¬
redningen af skummjölksost och smör icke skall blifva
den, som visar sig mest lofvande, utan trott att beredning ¬