OCR Output

SV

hos de flesta hushållningssällskaper i riket och välvilligt
gå till mötes, för att få frågan ordnad på ett sätt, som
:vore till både enskildt och allmänt gagn. Det duger icke
att sätta frågan på sin spets; ty då kan den komma så
på sned att fosterlandet lider: deraf. Bättre -vore det, att
sågverksegare framlade ett nöjaktigt förslag, huru frågan
bäst skulle kunna lösas på det man må få ett slut på en
strid, som griper så djupt in i en mängd förhållanden
och som hotar med en förbittring i sinnena af stora di¬
mensioner. :

Vårt (sid. 105) förslag om fördelen af bildandet utat
större skogsegendomar bemöttes vid detta tolkmöte med
det strängaste klander, men märkligt nog af en person,
som tillhörde minoriteten. Han ville påstå, att detta för¬
slag skulle, om det tillämpades, blifva en olycka för all¬
mogen. Men är det icke sannolikt, att just bönderne
sjeltve blefve de, som hufvudsakligen skulle blifva dele¬
gare af dessa skogsegendomar? En hvar med nagon er¬
farenhet vet mycket vil och binderne sjelfva maste er¬
känna, att skogen till deras hemman i allmänhet miss¬
vårdas och att den år från år försämras, utan att någon
åtgärd af dem vidtages för att försätta skogen ien bättre
återväxt. Deri ligger faran; och denna fara kan icke un¬
danrödjas så länge icke samtidigt någon åtgärd vidtages,
som tillförsäkrar den, hvilken vill göra någon uppoffring för
en bättre vård om sin skog, att hvad som af honom i detta
hänseende göres, icke skall inom någon ganska kort tid der¬
efter rifvas ner och göras utan värde at en efterträdare.
Vore genom lagstiftningen alla hinder undanröjde för bil¬
dandet af större evärdeliga skogsegendomar och staten
uppmuntrade dertill dels genom att lata sin skogsbetje¬
ning uppgöra kostnadsfria förslag och plan för en ordnad.
skogsskötsel å- den trakt, som vore afsedd tör en sådan
skogsegendom, dels medelst bidrag för markens besående
med skog, der sådan saknades, skulle utan tvifvel bön¬
derne sjelfva ingå i föreningar för ändamål att bilda större
skogsegendomar och finna: sig. belåtna dermed, att staten
hille kontroll deréfver att planen, som vore uppgjord för
denna skogsegendom, icke finge i någon mån öfverskri¬
das. Bönderne skulle derigenom vara försäkrade att för
all framtid hafva full tillgång af skog i främsta rummet
för sitt eget behof och i andra rummet för afsalu och
kanske i en snar framtid kunna påräkna så stor ständig
tillgång af timmer från denna skog, att de efter det kom¬
munikationerne medelst jernvägar blifva förbättrade vid
"lämpligt ställe kunde anlägga egen såg för försäljning af
tillverkningen. Härigenom skulle bonden försättas i en