OCR Output

= al

Emot vara här ofvan framställda beräkningar skulle
någon vilja anmärka, att den beräknade 'vinsten at
8 öre pr rdr för hvad som sålts' är alldeles för hög. Er¬
farenheten har dock redan ådagalagt att beräkningen icke
är för hög; och vinsten bör otvifvelaktigt också kunna
hållas vid denna punkt, om Norrlands Handelsaktiebolag
(sid. 26) kommer till stand, emedan föreningens verksam¬
het då kan skötas med mindre risk och med mindre dyr
förvaltning. Derjemte skulle kunna erinras, att ett större.
alltjemt dkadt antal aktier icke skulle erfordras för en
konsumtionsförening, långt mindre ett motsvarande aktie¬
belopp kunna göras fruktbärande. Den engelska konsum¬
tionsföreningen i Rochdale har dock ådagalagt, att den
fördelaktigt kan använda kapital i millioner:

Sedan förestående var uppsatt: hafva vi fått den un¬
derrättelsen från Wexiö konsumstionsförening, att de flesta
medlemmar uttagit sin årsvinst från föreningen, hvars ka¬
pital derigenom förminskats, hvilket åter haft ett så skad¬
ligt inflytande, att Styrelsen ansett nödigt väcka förslag
derom, att medlem skall vara ovilkorligen skyldig att låta
i förevingen innestå 1:del af vinsten, utan rätt att uttaga
densamma förr, än han säger upp hela sitt innestående ¬
DERE och således träder ut från föreningen.

"Vi hoppas, att Sundsvalls förening just genom sin kloka
bestämmelse om fördelningen af vinsten, icke skall blifva
i behot af ett sidant stadgande, som det Wexiöförening
måste tillgripa. Öre

_Skogsfragan.

Den 27 i denna månad hölls i närheten till Sunds¬
vall ett folkmöte, som ådragit sig en ganska stor upp¬
märksamhet just till följe af de stridiga åsigter, som der¬
vid gjorde sig gällande i afseende å frågan, huruvida
staten skulle ega rätt att ingripa i den enskiltes nätt i
vård om skogen. Visserligen segrade den åsigten, som
icke ville tillerkänna staten någon sådan rätt, dock: efter
omröstning med 55 röster emot 52; men då en gi stark
minoritet kunnat vinnas för inskränkning i den enskiltes :
yitt just i en ort, der en mängd stora sågverk finnas an¬
lagda och der vid ett möte några månader förut mellan
sigverksegare ingen enda röst höjdes för någon den rin¬
gaste reform i skogstrågan; så är det en seger om hvil¬
ken man med skäl må kunna säga: en sådan till och stri¬
den är förlorad. Sågverksegare borde lägga märke både
dertill ech den opinion i fragan, som gjort sig gällande