OCR Output

— 140 —

menten. — Men deremot: om 1/10 at denna vinst tiller¬
kiinnes aktiekapitalet, om detta beräknas till 10,000 rdr,
och: om delegare använder sin årliga ränta och vinst för
inkép allt jemnt af nya aktier i föreningen; så har han
efter 25 års förlopp aktier i värde motsvarande omkring
3,500 rdr. yea oe

~ Da för möjligheten af en sidan besparing icke be¬
hfs annan ansträngning af arbetaren, än att han inbe¬
talar 25 rdr, derefter hos föreningen stadigt handlar för
500 rdr årligen och noggrannt iakttager, att årliga rän¬
tan på inbetalningen jemte vinsten under 25 år uteslu¬
tande användes för inköp af nya aktier i föreningen, blir
det alldeles: uppenbart både att konsumtionslörenings¬
systemet är det som säkrast af allt bör betrygga arbeta- '
ren för en god ekonomisk framtid, och att af de båda
methoderna för vinstens fördelning den, som Sundsvalls
arbetareférening antagit, ar den bästa.

Vi hafva vidare beräknat:

a) Att om ränta. och vinst för en aktie sparas at nå¬
gon delegare, som icke är konsument och således icke
får andel i mera än 1/10 af föreningens årsvinst, denne
genom: att använda ränta. och vinst för inköp af nya
pier, likväl efter 25 års förlopp blir egare till omkring
250 rdr;

b) att om den i a nämnda medlemmen af annan sin
arbetsförtjenst årligen dessutom använder 25 rdr för in¬
köp af ny aktie, och likaledes brukar räntan och vinsten,
som derför erhålles, för inköp af än flera aktier, eger
han efter 25:te året omkring 2,800 rdr;

c) och att om denne delegare tillika vore en årlig
konsument för 500 rdr, bebållningen

efter 10:de 'året blefve omkring 1,025 rdr
» 20:de >» » » 3,670 »
» 25:te » Di fey AD 6,400 »

Om nu i betraktande tages, att delegare for denna
besparing. icke egentligen tillskjutit mera kapital än re¬
spektive 250 rdr, eller 500 rdy, eller 625 rdr, synes det
som skulle fdr arbetarens ekonomiska viilstand intet me¬
del vara af större värde, än bildandet af konsumtions¬
föreningar efter det médnster, som Sundsvalls arbetare
laggt till grund för deras förening. — Bemärkes tillika,
att dessa konsumtionstöreningar verka i sedligt hänseen¬
de godt, då de vänja arbetaren vid sparsamhet och tvinga
honom att npphira med ett fortsatt bruk af konsumtions¬

ekrediten, bir man kunna hoppas, att patriotiska min i
alla delar af Norrland skola. uppmuntra. till bildande af
konsumtionsföreningar.