OCR Output

— 137 —

: Segelfartyg: 1554. 1869. i
| “Antal, . ‘Svaralister. Antal. Nyläster.
Geller cd ais 82k tod: 64. 7,303.
Haparanda och
Neder- Kalix 3; > 260. . 9. 148:
Hernösand. . 68. 3,890. 70. 4,985.
Hudiksvall .. ; 49. 707. 16; 4,648.
Haueiepintees% lle 674. 3... ATA,
Pitesi essa a 40:55: 578, 5. 492.
Skelleftea . . 41. 860. 47. 958.
Sundsvall... 35. 5,748. 85. 3,734.
Söderhamn . 48. 4,485, : 9, 506.
Umea «4.4: 28. 4,889. 38. 3,254.

S:a 283. 95,085) sv. list. 277. 23,418.
; == 43,360 nyläst!
Uti öfriga delar la : :
af riket . . 4,454. 36,500 » 4,554. 36,718.
S:a 4,444 st. 49,660 nylast. 4,808 st. 84,856 hastkr.

Hirutaf iohemtas, att Norrland, hvars folkmängd utgör blott
4@ proc. af hela rikets, deremot egde ett: antal ångbåtar mot¬
svarande nära 26 proc. med en maskinstyrka af samma pro¬
cent; likaledes att Norrlands segelfartyg till antalet väl Icke
motsvarade mera. än 43 proc. deremot, hvad lastetalet angår,
gått upp ända till nära 34 proc. af hela rikets. Norrland intar
således ett ganska vackert rum bland rikets provinser i detta
hänseende. :

Betraktar man fdrhallandet serskildt inom Norrland har vis¬
serligen antalet segelfartyg under perioden minskats med 6 st.
men lastdrygheten efter reduktion till nylaster Okats med nara
88 proc; hvaremot inom öfriga riket antalet väl ökats med
200 st men lastdrygheten med blotti36 proc) Afven harut¬
innan eller tillvexten i lastdryghet ligger Norrlaad öfver: Vi
äro icke i tillfälle att bed6mma i hvilket procentiskt forhallande
Norrlands: ångbåtsflotta tillvexts men tro dock, att denna till¬
vext. är ‘Annu mera betydlig, än den som egt rum for segel¬
fartygen. i |

Konsumtionsföreningen i Sundsvall. -:

Under några års tid har i Sundsvall varit bildad en
Hushållningsförening, grundad på aktier; men då denna
förbruksförening icke fullt. motsvarade alla de anspråk,
man skiiligen kan: ha, för att arbetaren skall få allt det
gagn af en slik förening, som är möjligt, har arbetare¬
föreningen i Sundsvall nu nyligen bildat en: verklig 'kon¬

\

sumtionsforening; och d& s&dana derférinnan aro inrät-:

o

tade i Umeå och Hernösand 'samt nu senast uti Öster¬

i