OCR Output

SNR

_standigt jemnad, dertill den lésa myran ur dikena, som na le¬
gat i två år, användes; hvarjemte någon: sand, 'som fallit ur en
del af dikena, utspriddes dfver det hela. Detta verkställdes för¬
lidet år, och innevarande år är större delen af myran gräs¬
bunden, si att den. redan ger lönande skörd. En del af my¬
ran blef förlidet år besådd med gräsfrö från höskullen, men
äfven å den öfriga delen har. gräset tagit sig fram och den starka
grönskan jemte rik växtlighet. visar tydligt, att försöket bör
lyckas. ;

"Ändamålet trfnu att lata stackarne sti i 5 dr och derefter
sönderhacka: och sprida dem öfver hela fältet, samt gilva detta
en kraftig öfverharfning' för: att upprifva qvarsittande mossa.
Tidigare, "mindre försök ha visat, att sådan myrjord gör en
ganska kraftig verkan. +i

Endast en ringa del utaf de myror; hvarå ombhuandlade odlin¬
gar blifvit företagna, gaf förut en tarflig myrslått hvartannat
eller tredje år, — de lönade knappt bergningskostnaden, —
och större delen bar icke något gräs, som till foder kunde in¬
bergas, De voro ock så sanka, att de af kreaturen icke kunde
beträdas.

Timotej, alsikeklöfver och ängskafle — i synnerhet det sed- —
pare, der det får rota sig, — aro de grisslag, som foretrades¬
vis trifvas pi myrodlingarne har, och vi ha icke kunuat märka,
"att de i godhet stå tillbaka för gras eller ho ifrån gamla hård¬
vallar. Ljusnedals Brak den 2f:a Augusti 1869.

Will, Rarup.

Norrlands handelsflotta.

Ångfartyg af mera jin 40 hästkrafters maskin: 4869.
. Antal, . Nyl. Hastkr.
Gefle Ear ig SM ata SAT FSE Sas NER rd Ma fl hes AR 493, 345.
Haparanda:. ineblin oki Goveis ören ca 3. 94, 160.
Hernösand = Sosse OS aes 549.
Hudiksvall:tt sta vet Ne SPs ois ER 4. 73. 450.
b Ostersunds stemmed Spit; PQeseRme Be NO ea
Tytekees cate Bey et ca ae es a. 9. 40.
Piteg esse eS Bee ee eaten 4. 6. »' 30.
aaa eek white, baie ana eas oe LOTT oe:
SPierliama kT CS Oe RSS. 348.
Uintah ae edn 89. 465.
S:a 62. 1,004. 2.458.
. 479. 3,647. 7,551.

Uti öfriga delar af riket
Sia 244, 4,634. 9,789.