OCR Output

— 135 —

Den stora vinst, som ernås genom detta sätt att bränna myra,
ur att arbetet alltid kan beräknas på förhand, enär bränningen
icke är beroenda af väderleken, — den går till och med bäst
för sig i regnigt väder.

Som myrodlingarne här uteslutande afse höalvel, så fann jag
vid de sednate företagna försöken, hvarvid bränningen verk¬
ställdes på sist beskrifna sätt, skäligt gifva fältet hall gödning
af ladugårdsspillving genast efter bränningen för att från bör¬
Jan erhålla starkare gräsvall. Detta visade sig äfven ganska
välgörande. Väl blef kornåkern: för tjock och måste tidigt ned¬
slås till foder, ehuru utsädet endast var omkring 23 kub.-fot
pr tunnland, men första årets gräsväxt blef dock tillfredsstäl¬
lande, nemligen omkring 230 lisp. hö -pr tunnland. Tredje
året, då gräsroten vunnit tillräcklig stadga, gafs full. öfvergöd¬
ning af ladugårdsspillning, nemligen 8 a 900 kub.-fot, — deraf
alltid omkring 3 utgöra myrjord, — och derigenom ernåddes
lika rik skörd, som på gammal vall, eller omkring 350 lisp. hö
pr tunnland. På dessa fält har nu tagits dels 3 dels 4 skör¬
dar, och detta års dels 4:e dels ö:te skörd lemnar intet öfrigt
att önska. Med 13 gödsling har jag på detta sätt under 3 år
fått tillhopa omkring 300 lisp. torr grén halm och 4400 lisp.
hö pr tunnland, hvarjemte fältet nu befinner sig i full växtkraft.

De erhållna resultaten gåfvo vid handen, att bränning af my¬
ran var ett ondt, som borde undvikas så mycket möjligt. Den
tyckes verka som. bränvin. på menniskokroppen: retar för till¬
fället, men förslappar sedermera. Hvarje myra består ju af
mera eller mindre förruttnade växtämnen, som nödvändigt må¬
ste innehålla en hel del gödvingsämnen, Dessa. gödningsämnen
förefinnas i rikligaste mängd uti de öfre lagren af mossan och
uti de vegetabilier, som der finnas, och just denna del af my¬
ran är det, som man helst förbränner, för det man icke vill
vänta så länge, att mossan får tid att dö och förruttna. Jag
kan icke fatta annat, än att det är lika orimligt att bränna
mossa, som att bränna halm eller hö, som är odugligt till foder,
för att endast begagna askan deraf till gödsel. :

Med denna: uppfattning såsom utgångspunkt beslöt jag att
företaga en del myrodlingsförsök utan bränning. Dessa ha så¬
lunda verkställts: Efter det' myran blifvit nöjaktigt torrlagd, —
hvilket naturligtvis alltid måste vara första vilkoret för hvarje
myrodling, — fick den ligga orörd ett år. Andra året afhög¬
gos alla mosstufvor, deraf de fastare begagnades till ifyllning af
grubbor etc, sd att. fältet blef någorlunda jemnt; mossan hade
då redan börjat att utdö och gräs började sticka fram. Åter¬
stoden af mossan tillikamed den fasta torfven ur dikena. ihop¬
sattes i täta eller fasta stackar. Tredje året blef myran full: