OCR Output

— 131 —

och andamilsenligt lysningsimne bdr kunna fås, icke allenast
fullt motsvarande behofvet för hela Sverige, utan jemyiail till¬
rackligt for en betydlig export.

Frågan är derfore af omitlig vigt for Sverige, som i sin
rika tillgång på gamla furustubbar har en outtömlig tillgång
på råmaterial för lysolja, och hvars folk derföre eckå borde
med all kraft börja redan nu att tillgedogöra denna rikedom
och göra sig fullt förtroget med beredningen, för att, när jord¬
oljekällorna i Amerika börja sina eller en ökad konsumtion
skulle föranleda någon prisstegring, då hafva träolja i bered¬
skap för export. Lyckligtvis har man också börjat med an¬
läggande af träoljefabriker. Herr Gadd vid Arvika var i
Sverige den förste tillverkaren i stort; och hans träolja pris¬
belontes p& expositionen i Stockholm 4868, Sedan uppstodo
två nya fabriker vid Anneborg och p& Vassgiirde; och i dessa
dagar sättas två andra af brukspatronen Örn och kammarher¬
ren Croneborg i gång, hvarförutan ännu ett par lära vara
_ ifragasatta inom Vermland, I denna provins, som har god
tillgång på furustubbar, har man således på allvar. sökt att in¬
föra denna fabriksnäring; och den omständigheten att antalet
fabriker stadigt ökats, måste utgöra ett säkert bevis derom,
att denna fabriksnäring är lönande. Också har denna industri
innevarande år blifvit införd inom Jönköpings län af hr Bruno
på Röksberg, som tillverkar terpentin, tjära, träolja och träd¬
ättika efter ett eget beredningssätt, derpå han fått patenträtt.
Förloppet vid tillverkningen är följande:

I tvänne stora ugnar, snarlika två torn, af muradt tegel
med i sidorna anbringade rörledningar, hvari värmen från en
mellan ugnarne befintlig eldstad cirkulerar och åstadkommer
en stark hetta, inlägges sex famnar upphuggen tjarved eller
stubbar ; efter omkring 14 timmars eldning börjar denna tjär¬
ved, som genom murarne är skild från eldstaden, att svettas
och utveckla. terpentinångor, som uppsamlas i en öfver ugnar¬
ne befintlig inrättning, ej olik en vanlig bränvinsapparat med
tillhörande rörleduing och kylfat, hvarigenom terpentinen af¬
söndras och utrinner i ett kärl. Den terpentin, som sålunda
erhålles, destilleras i en särskild apparat och lemnar en för¬
träfflig ren och klar vara. När terpentinen upphort att afson¬
dras, öppnas en lucka i ugnarnes botten och derigenom utrin¬
ner då först träolja och derefter en förträfflig tjära samt så¬
kallad perma och traattika. Af hvarje sådan -bränning, som
‘med stubbuppbrytning eldning och arbetsbiträde kostar 93 rdr;
hvaraf största delen tillkommer fattige arbetare, hvilka på detta:
sätt erhålla en arbetsförtjenst, som de eljest skulle antingen
rent af sakna eller också söka fjerran från sitt bemvist, er¬
hålles 250 skålp. terpentin, 7 tunnor tjära och träolja och 6
läster kol, allt af bästa beskaffenhet och till ett värde & när¬